PowiatStaszowski

Home / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: leon

Projekt „Bo jednak z rodziną”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie ogłasza rekrutację do udziału w projekcie pn. „ Bo jednak z rodziną” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 r., Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe dla PCPR).

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

 • Stowarzyszeniem Amazonek Ziemi Staszowskiej
 • Gminą Połaniec/Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatu staszowskiego.

Typ operacji w ramach naboru:

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez: 2. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne (poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone w oparciu o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby uczestników może być realizowane tylko jako integralna część kompleksowego projektu). Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez: 4. Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez: b) wsparcie rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m.in. poradnictwa, terapii i specjalistycznego wsparcia.

Celem głównym projektu jest:

 • zwiększenie szansy osób niepełnosprawnych, głównie kobiet z chorobami onkologicznymi (w szczególności raka piersi) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu staszowskiego na wyrównywanie szans na płaszczyźnie społecznej
 • wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwojowych, przeciwdziałających marginalizacji wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z terenu powiatu staszowskiego
 • wzrost aktywności społecznej i zawodowej u rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Połaniec, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych i opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych:

 • Wsparcie psychologiczne związane z identyfikacją predyspozycji, analizą zdolności, zainteresowań, cech charakteru, systemu wartości, mocnych stron pod katem wyboru kierunku kształcenia. Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 10 wychowankóww wieku od 13 do 16 lat.
 • Pomoc dla uczniów zagrożonych niepowodzeniami edukacyjnymi (w zakresie kompetencji językowych tj. języka angielskiego, języka polskiego oraz kompetencji matematycznych). Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 15 wychowankówrodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • Obóz Terapeutyczny –survivalowy. Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 25wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 20 opiekunów.

Podstawą zgłoszenia do udziału w projekcie wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych jest:

 • złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnika do udziału w projekcie pn. „ Bo jednak z rodziną” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
 • aktualny pobyt w pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej
 • wiek 5 – 18 lat

Rekrutacja: prowadzona jest do 30 kwietnia 2019 r.

W przypadku niezrekrutowania zakładanej ilości osób proces rekrutacji zostanie odpowiednio wydłużony.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych (dotkniętych problemami chorób nowotworowych oraz innych w szczególności kobiet dotkniętych nowotworem piersi):

 • Warsztaty wyjazdowe terapeutyczne
 • Warsztaty wyjazdowe – kont. społ. integracyjne
 • Poradnictwo prawne
 • Warsztaty z lekarzem
 • Warsztaty z zakresu żywienia
 • Wsparcie terapeutyczne

Podstawą zgłoszenia do udziału w projekcie osób niepełnosprawnych jest:

 • złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnika do udziału w projekcie pn. „ Bo jednak z rodziną” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
 • posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej (choroby onkologiczne; choroby onkol. dot. nowotworu piersi)
 • status osoby zamieszkałej na terenie powiatu Staszowskiego
 • wiek powyżej 18 roku życia

Rekrutacja: prowadzona jest do 30 kwietnia 2019 r.

W przypadku niezrekrutowania zakładanej ilości osób proces rekrutacji zostanie odpowiednio wydłużony.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, ul. Szkolna 4, pok. B3 28-200 Staszów oraz pod numerem tel. 15 864 30 58 w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje