PowiatStaszowski

Home / Powiat
Autor:Publikacja: leon

PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie jest jednostką organizacyjną Powiatu. Centrum swoją działalnością obejmuje obszar powiatu staszowskiego.

Celem działalności Centrum jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodzin zastępczych i biologicznych, ochrony zdrowia psychicznego, pomocy ofiarom przemocy domowej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, pomocy cudzoziemcom.

Centrum realizuje określone ustawami zadania Powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania określone uchwałami organów Powiatu oraz wynikające z przepisów prawa z zakresu:

1. Pomocy społecznej – umieszczanie osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, oraz której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

2. Prowadzi Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie i Osobom z Kryzysie udzielając specjalistycznej pomocy psychologicznej, socjalne i prawnej.

3. Pieczy zastępczej – organizuje pieczę zastępczą dla małoletnich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniejako organizator zapewnia pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe, dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym.

Przygotowanie dziecka do: godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych.

Zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych.

4. Przyznaje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej i placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie.

5. Realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych polegających na udzielaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do: turnusów rehabilitacyjnych, do likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych w miejscu zamieszkania, do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, do zaopatrzenia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, oraz do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

6. Realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dot. udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej statut uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacania za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

7. Pozyskuje środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 Włączenie Społeczne i Walka z ubóstwem, skierowane do osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych oraz rodziców zastępczych.

Usługi prowadzone są poprzez udzielanie specjalistycznego poradnictwa i wsparcia oraz usług świadczonych w ramach mieszkania wspomaganego – chronionego.
Realizuje wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m. in. poradnictwa, terapii i specjalistycznego wsparcia.

Warsztaty z psychologiem dla rodzin zastępczych.

Spotkanie rodzin zastępczych – grupa wsparcia.

Spotkanie rodzinne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorobami sprzężonymi

Zajęcia edukacyjno-krajoznawcze dla rodzin zastępczych i wychowanków w Krynicy Zdrój.

Trening komputerowy dla osób niepełnosprawnych realizowany w mieszkaniu treningowym.

Trening kulinarny dla osób niepełnosprawnych realizowany w mieszkaniu treningowym.

Trening ogrodniczy dla osób niepełnosprawnych realizowany w mieszkaniu treningowym.

Zajęcia rodzin zastępczych z psychologiem realizowane w ramach warsztatów wyjazdowych wzmacniania więzi rodzinnych – Zakopane.

W tym dziale

Aktualności

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje