PowiatStaszowski

Home / Powiat
Autor:Publikacja: leon

Oświata

W ramach reformy administracyjnej kraju w 1999 roku, utworzony powiat staszowski stał się organem prowadzącym dla 5 szkół ponadgimnazjalnych. Tak było do 2007 roku, kiedy Zespół Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym, przeszedł pod opiekę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W 1999 roku w szkołach ponadgimnazjalnych kształciło się 5 050 uczniów w 158 oddziałach. Obecnie, w roku szkolnym 2018/2019, naukę pobiera 2 141 uczniów w 80 oddziałach. Działania oświatowe szkół uzupełniane są przez następujące jednostki: Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Staszowie z filią w Połańcu, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie, a także Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie. Bardzo ważną rolę w realizacji zadań oświatowych pełni Internat Zespołu Szkół, który jest nie tylko drugim domem dla ponad 80 uczniów w ciągu roku szkolnego, ale także miejscem zakwaterowania dla młodzieży i osób dorosłych realizujących różne inicjatywny podczas wakacji. Przejęte przez powiat staszowski, w wyniku reformy administracyjnej, budynki i obiekty szkolne wymagały dużych inwestycji, rozbudowy i poważnych remontów.

Wartość wykonanych zadań w latach 1999 – 2018, na rzecz poprawy warunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu wyniosła ogółem ponad 150 mln zł, łącznie ze środkami na likwidację skutków powodzi w 2001 roku na ul. Koszarowej. W celu dostosowania kształcenia do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i potrzeb rynku pracy w szkołach ponadgimnazjalnych wprowadzano nowe kierunki kształcenia, m.in. w zawodach: informatycznych, budowlanych mechanicznych, logistycznych i gastronomicznych. Szkoły prowadzone przez powiat staszowski realizują wiele projektów unijnych i krajowych. W minionych 20 latach z kształcenia zawodowego w krajach zachodnich, podczas 48 wyjazdów, skorzystało ogółem 780 uczniów, wzbogacając nie tylko swoje umiejętności związane z kształceniem w obranym zawodzie, ale także poszerzając swoją wiedzę o innych społecznościach i kulturach. Podobnie na kierunku wschodnim, w realizacji wspólnych projektów z Ukrainą i Mołdawią, w minionym dwudziestoleciu wzięło udział łącznie ponad 2200 uczniów i około 150 nauczycieli, a także blisko 300 samorządowców i przedsiębiorców.

Kompleks budynków i boisk Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.

Główny budynek Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

Internat Zespołu Szkół, z którego korzysta 80 uczniów wszystkich staszowskich szkół ponadgimnazjalnych, wśród nich 45 uczniów z obwodu winnickiego na Ukrainie, z którym powiat staszowski współpracuje nieprzerwanie od 2002 roku.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie CKP umożliwia uczniom i słuchaczom publicznych szkół zawodowych oraz osobom dorosłym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy zawodowej i ogólnej, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodach, m.in.: technik pojazdów samochodowych, technik budowlany, elektromechanik samochodowy, blacharz samochodowy, stolarz.

Stacja Diagnostyczna Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie.

Na stolarni Centrum Kształcenia Praktycznego.

Zespół Szkół w Połańcu im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie”.

W tym dziale

Aktualności

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje