PowiatStaszowski

Home /
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego

 

Wniosek realizowany jest w partnerstwie powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, staszowskiego. Projekt przewiduje działania mające na celu uruchomienie e-usług pozwalających na udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego osobom fizycznym i prawnym, czyli usług typu A2C oraz A2B, jak również planuje się rozwój e-usług typu A2A w tym zakresie. W tym celu zaplanowano: 1.budowę aplikacji (rozbudową Geoportalu) umożliwiających uruchomienie e-usług i dostosowanie systemu PZGiK do wymogów prawa – 280000 zł 2.budowę (harmonizacją i uzupełnieniem) baz danych GESUT, BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych z obszaru Partnerów Projektu – 4048981 zł 3.wdrożenie metodyki digitalizacji bieżącej dokumentacji przyjmowanej do zasobu geodezyjnego celem jej udostępniania dla procesów e-usług. – 3473384 zł 4. modernizację IT – 324500 zł 5. szkolenia z obsługi wdrożonych e-usług – 65000 zł 6. zarządzanie projektem – 240000 zł 7. promocję – 60000 zł 8. nadzór inwestorski i autorski – 150000 zł Przeprowadzenie tych działań pozwoli na osiągnięcie wskaźnika rezultatu „Liczby pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” w wysokości 7750 szt./rok; horyzontalnych wskaźników produktu „Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych” 31 szt. oraz „Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami” 3 szt. Działania w ramach projektu przyczynią się do realizacji celu szczegółowego wyznaczonego dla VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pokrywającym się z celem działania 7.1 (Rozwój e społeczeństwa), czyli „Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących administracji publicznej”. Projekt przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych wśród grup docelowych problemów.

nazwa beneficjenta
POWIAT SANDOMIERSKI
wartość projektu
7 552 967,62 zł
dofinansowanie z UE
6 419 604,10 zł
Województwo świętokrzyskie
Powiat
opatowski
sandomierski
staszowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
7.1. Rozwój e-społeczeństwa
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 – 2020

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje