PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim

 

Starosta Staszowski informuje, że na podstawie art. 44b i 44c ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późń. zm.), przy staroście działa powiatowa społeczna rada do spraw osób niepełnosprawnych, będąca organem opiniodawczo-doradczym.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  2. opiniowanie projektów uchwał i programów działań na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym,
  3. ocena realizacji programów,
  4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Członków powiatowych rad powołuje starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 560), w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu  22.09.2023r. pod pozycją 3749 zostało opublikowane ogłoszenie nr 1/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 20.09.2023r., w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim.

Termin zgłaszania kandydata do Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych, upływa w dniu 13.10.2023r.

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje