PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Przemysław Tomporowski

Informacja Starosty dotycząca fundacji i stowarzyszeń

 

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) nakłada na podmioty, zwane w ustawie : „Instytucjami obowiązanymi”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną i fundacje uznane zostały za instytucje obowiązane w zakresie w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach (odpowiednio art. 14a ustawy o fundacjach), Starosta Staszowski jako organ nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami wnosi o złożenie informacji (według załączonego wzoru) czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Powyższą informację podpisaną przez osobę(y) umocowaną(e) do reprezentowania zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć do Starosty Staszowskiego za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Staszowie

*osobiście w Starostwie Powiatowym w Staszowie przy ul. Piłsudskiego 7, w godzinach pracy urzędu;
*drogą elektroniczną – opatrzone podpisem elektronicznym:
a)  za pośrednictwem e-PUAP lub
b)  na adres e-mail: powiat@staszowski.eu
*za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:
Starostwo Powiatowe w Staszowie; ul. Piłsudskiego 7; 28-200 Staszów

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że stowarzyszenia i fundacje spełniające powyższe ustawowe przesłanki są zobowiązane do dostosowania swoich procedur, polityk i innych wewnętrznych dokumentów, zgodnie z wymienioną ustawą.

Ponadto zwracam uwagę, że zobowiązani są Państwo również do bieżącego informowania w ciągu każdego roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Informacja Starosty dotycząca stowarzyszeń i fundacji
Załącznik -Oświadczenie

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje