PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

69. sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

Obrady otworzył i prowadził przewodniczący Rady Grzegorz Rajca w towarzystwie wiceprzewodniczących: Romualda Zgrzywy i Stanisława Batóga. Do porządku obrad, starosta staszowski Józef Żółciak zgłosił 3 zmiany i taki porządek po wprowadzonych zmianach został przyjęty.

Następnie po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji rozpoczęto głosowanie projektów uchwał, które dotyczyły:

  1. zmiany Uchwały Nr LXII/77/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Zgromadzenia SS. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach, z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  2. udzielenia dotacji dla Kościoła Rektoralnego pw. Zwiastowania NMP w Rytwianach, z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  3. uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata: 2024 – 2028,
  4. przyjęcia sprawozdania z działalności oraz informacji komendanta powiatowego policji w Staszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu staszowskiego za 2023 rok,
  5. przyjęcia informacji komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 rok,
  6. przyjęcia informacji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Staszowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu staszowskiego za 2023 rok,
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2031,
  8. zmian w budżecie na 2024 rok.

Radni przyjęli również sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.

W związku z zakończeniem obecnej kadencji, przed zamknięciem posiedzenia starosta staszowski Józef Żółciak podziękował radnym, członkom Zarządu Powiatu, komendantom i dyrektorom służb powiatowych, naczelnikom wydziałów starostwa i dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu za konstruktywną współpracę w czasie ostatnich ponad pięciu lat (poniżej tekst podziękowań). Starosta Józef Żółciak kończąc swoje wystąpienie, przekazał wraz podziękowaniami bukiet kwiatów skarbnik powiatu Jolancie Piotrowskiej. Zamykając obrady, podobne wyrazy uznania i wdzięczności za współpracę, przekazał przewodniczący Rady Grzegorz Rajca.

 

W związku z kończącą się VI kadencją samorządu starosta staszowski Józef Żółciak przekazał podziękowania.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo

         Dzisiejsza sesja jest prawdopodobnie ostatnią w tej kadencji, a więc jest to dobry czas na jej podsumowanie, a także na wyrażenie podziękowań.

Tak więc dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady, a także Wiceprzewodniczącym za bardzo dobrą współpracę. Nigdy nie było problemu z terminem posiedzenia Rady, porządkiem obrad czy z innymi tematami, które wymagały wspólnych ustaleń. Panie Przewodniczący dziękuję.

Dziękuję wszystkim Szanownym Radnym Rady Powiatu, w szczególności Przewodniczącym wszystkich Komisji i ich Członkom za pozytywne opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd oraz za własne inicjatywy w różnych sprawach. Dziękuję.

Podziękowania za konstruktywną współpracę pragnę przekazać Członkom Zarządu Powiatu, a nieobecnemu Wicestaroście życzę szybkiego powrotu do zdrowia.

Wyrazy wdzięczności kieruję do Pani Skarbnik za  współpracę w czasie tej kadencji, za wzorowe przygotowywanie corocznych budżetów, za czuwanie nad ich prawidłową realizacją, jak również Panu Sekretarzowi za dobrą współpracę w kierowaniu urzędem oraz przygotowywania posiedzeń Zarządu Powiatu.

Dziękuję Państwu Radcom Prawnym za codzienną pomoc prawną, tu chciałbym zaznaczyć, że pora dnia nie miała znaczenia, jeżeli była potrzeba zawsze mogłem na nią liczyć, dziękuję.

Dziękuję Naczelnikom i Pracownikom starostwa oraz Biura Obsługi Rady, za prawidłową realizację powierzonych zadań.

Za konstruktywną współpracę serdecznie dziękuję kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu tj. Państwu Dyrektorom: Szkół, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Sportowego, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

Pragnę podziękować Komendantom Powiatowym Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu za bardzo dobrą współpracę, a w szczególności w ramach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dyrektorowi szpitala dziękuję za całokształt współpracy związanej z opieką zdrowotną dla mieszkańców powiatu.

Korzystając z okazji pragnę również podziękować wszystkim włodarzom gmin
z terenu ziemi staszowskiej za wspólne rozumienie potrzeb i współfinansowanie realizowanych inwestycji.

Dziękuję wszystkim osobom, członkom organizacji społecznych, fundacji
i stowarzyszeń za realizację licznych inicjatyw kulturalnych, charytatywnych
i sportowych.

Jednocześnie pragnę przeprosić za niezamierzone błędy, których nie udało się uniknąć i wszystkie osoby, które z tego powodu mogą czuć się urażone – przepraszam.

Na zakończenie gratuluję radnym ponownego wyboru do rady powiatu. Wszystkim Państwu życzę wytrwałości w służbie dla dobra naszej małej ojczyzny, samych trafnych decyzji oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

Tekst i foto: Jan Mazanka

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje