PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Z obrad 1. sesji Rady Powiatu VII kadencji

 

Posiedzenie, które otworzyła radna senior Stanisława Błażejewska odbyło się w dniu 6 maja br. Rozpoczęto od wręczenia nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. Nowi radni odebrali zaświadczenia z rąk przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej sędziego Łukasza Stępnia.

Następnie nowo wybrani radni złożyli uroczyste ślubowanie, które odczytała radna senior Stanisława Błażejewska. Nazwiska radnych składających ślubowanie, odczytywała najmłodsza radna Monika Kosałka. Kolejny punkt obrad dotyczył wyboru sekretarza sesji, którą została radna Anna Niziałek oraz odczytania  przez radną senior dalszego porządku obrad, który dotyczył wyboru przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących. Do zaproponowanego porządku posiedzenia radny Leszek Guzal zgłosił wniosek o jego rozszerzenie o wybór starosty, wicestarosty i trzech członków Zarządu Powiatu, a także o usankcjonowanie ww. wyborów podjęciem stosownych uchwał. Wniosek radnego Leszka Guzala uzyskał w drodze głosowania akceptację większości radnych.

Po ogłoszonej przerwie, dalsze obrady rozpoczęto wyborem komisji skrutacyjnej, w jej skład weszli radni: Szczepan Witek, Grażyna Medyńska, Tomasz Mysłek i Anna Niziałek. Do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady zgłoszono kandydatury: Jolanty Wójtowicz i Grzegorza Rajcy. W wyniku głosowania przewodniczącą Rady Powiatu w Staszowie VII kadencji została wybrana radna Jolanta Wójtowicz, która przejmując dalsze prowadzenie sesji, podziękowała za dotychczasowe kierowanie obradami radnej senior Stanisławie Błażejewskiej, a także podziękowała za wybór i obiecała, że będzie kierować pracami Rady obiektywnie i niezależnie. Następnie dwóch wiceprzewodniczących Rady wybrano z kandydatur: Anny Kosowicz, Pawła Basińskiego, Stanisława Lolo i Dariusza Kubalskiego. Wiceprzewodniczącymi zostali: Anna Kosowicz i Paweł Basiński. Przy wyborze starosty staszowskiego zgłoszono radnych: Romualda Zgrzywę i Michała Skotnickiego. W głosowaniu zwyciężył Romuald Zgrzywa, który serdecznie podziękował za wybór i zapowiedział wolę konstruktywnej współpracy z wszystkimi radnymi, naczelnikami wydziałów i dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu, a także ze społeczeństwem ziemi staszowskiej. Za uzyskane głosy podziękował również kontrkandydat radny Michał Skotnicki, który pogratulował Romualdowi Zgrzywie wyboru na starostę staszowskiego oraz zadeklarował wszelką możliwą współpracę dla dobra powiatu staszowskiego. Następne głosowanie dotyczyło wyboru wicestarosty staszowskiego. Starosta Romuald Zgrzywa zgłosił jedynego kandydata, wicestarostę poprzedniej kadencji Leszka Guzala, który w głosowaniu uzyskał wymaganą liczbę głosów i tym samym został wicestarostą obecnej VII kadencji. Po ogłoszeniu wyniku głosowania wicestarosta Leszek Guzal, zapraszając do współpracy, podziękował radnym za zaufanie i ponowny wybór do pełnienia tej zaszczytnej funkcji. Ostatnie głosowanie dotyczyło wyboru trzech członków Zarządu Powiatu, którymi zostali członkowie Zarządu poprzedniej kadencji: Krystyna Semrau i Zbigniew Wiącek, a także radna Monika Kosałka. Kończąc posiedzenie przewodnicząca Rady Jolanta Wójtowicz podziękowała radnym za sprawne głosowania, zapowiedziała zwołanie kolejnej sesji w dniu 16 maja, poinformowała radnych o 30-dniowym terminie złożenia oświadczeń majątkowych oraz poprosiła o pisemne deklaracje pracy w Komisjach Stałych Rady Powiatu.

Tekst i foto: Jan Mazanka

https://esesja.tv/transmisja/50819/i-sesja-rady-powiatu-w-staszowie-w-dniu-6-maja-2024.htm

 

 

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje