PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia / Roczne programy współpracy
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Ogłoszenie Starosty Staszowskiego w sprawie konsultacji projektu uchwały„Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

 

 Ogłoszenie Starosty Staszowskiego z dnia 28 września 2022 roku

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad projektem:

– w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 28 września 2022 r.

Termin zakończenia konsultacji: 12 października 2022 r.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Z projektem programu można zapoznać się w w/w komórce, a ponadto jest on zamieszczony na stronie internetowej Starostwa www.staszowski.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszowski.eu w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

Konsultacje odbywają się w formie przyjmowania uwag i opinii na formularzu, którego wzór określa załącznik.

Opinie należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Staszowie, składać
w kancelarii urzędu lub bezpośrednio do komórki organizacyjnej, o której mowa wyżej.

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 12 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

ogłoszenie konsultacji

projekt program 2023

formularz konsultacji

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje