PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Informacja Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie dot. wydawania kart parkingowych

 

W związku z informacją Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie informuje, że na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1611) osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia:

„Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej”.

Do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2112 r. – Prawo pocztowe (Dz.U
z 2022 r. poz. 896).

Z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. (Dz. U. 2023 r. poz. 1118).

Wobec powyższego – 90 dniowy okres od odwołania stanu zagrożenia minął, więc składanie wniosków jest realizowane jedynie na podstawie § 2 ust 3 i § 3 ust 1 przedmiotowego rozporządzenia.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie przypomina, że osoba niepełnosprawna odbiera legitymację osoby niepełnosprawnej osobiście, po  okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru legitymacji.

Legitymację osoby niepełnosprawnej wydaje się za potwierdzeniem jej odbioru.

Bliższe informacje można uzyskać  w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie, ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów oraz pod nr tel. 15 868 42 09

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje