PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

 

INFORMACJA

 Powiat Staszowski podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przedmiotem umowy jest finansowanie ze środków PFRON, w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, uruchomionego przez Wnioskodawcę w 2021 roku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SAR-Cov-2. Wsparcie zostało skierowane do 150 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Staszowskiego, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym lub  lekkim, lub orzeczenia równoważne, dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 r.ż. Uczestnikami programu mogą być osoby, które nie ubiegały się i nie otrzymały na podstawie odrębnego wniosku pomocy ze środków PFRON na realizację dodatkowego wsparcia, w tym z samorządu województwa lub z samorządu powiatowego lub gminnego.

Całkowita wartość dodatkowego wsparcia wynosi 97 650,00 zł (słownie dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

 Realizatorem programu  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO REALIZACJI PROGRAMU

Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie ogłasza nabór uczestników do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV

 CEL PROGRAMU: Celem programu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

RODZAJ WSPARCIA: W ramach realizacji programu zostało zaplanowane wsparcie dla osób niepełnosprawnych w postaci zakupu paczek ze środkami ochrony, paczek żywnościowych oraz wsparcie w postaci organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób z niepełnosprawnością – karnety na basen.

ADRESACI:150 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym lub  lekkim, lub orzeczenie równoważne, dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 r.ż. zamieszkujących teren Powiatu Staszowskiego. Osoby, które nie ubiegały się i nie otrzymały na podstawie odrębnego wniosku pomocy finansowej ze środków PFRON na realizację dodatkowego wsparcia, w tym z samorządu województwa lub z samorządu powiatowego lub gminnego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: Osoby chętne do uczestnictwa w programie składają Formularz zgłoszeniowy wraz  z wymaganymi załącznikami, które należy złożyć w tutejszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4, pokój B 10 w terminie do 30 września 2021r.                                                     

O przystąpieniu do programu będzie decydować kolejność wpływu wniosków osób niepełnosprawnych

 TERMIN REALIZACJI WSPARCIA: od 01 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • formularz zgłoszeniowy uczestnictwa
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne
  • klauzula informacyjna
  • kserokopia pełnomocnictwa lub postanowienie sądu, jeżeli ustanowiony jest pełnomocnik lub opiekun prawny (jeżeli dotyczy).

Rekrutacja rozpocznie się od dnia ogłoszenia o naborze uczestników do realizacji programu tj. od dnia 2 września 2021 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (015) 866 50 70 lub 15 866 50 76 w godzinach od 7.30 do 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie.

załączniki do pobrania:

1. Formularz-zgłoszeniowy-uczestnika-programu

M IV-.OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

M. IV – klauzula informacyjna (003)

LINK DO PROGRAMU:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje