PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Zbigniew Uss-Wąsowicz

Zmiany w programie „Dobry start” 300 dla ucznia

 

W związku z pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”.

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1092) rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych składają wnioski o świadczenie „dobry start” do właściwego ZUS.

W celu uzyskania świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, ww. osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie „dobry start”, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej wraz z datą umieszczenia, które wydaje odpowiednio organizator rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowe centrum pomocy rodzinie albo podmiot,
o którym mowa w art. 190 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W tej sytuacji właściwe do wydania zaświadczenia jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Staszowie ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów.

Osoby sprawujące pieczę zastępczą, wnioski o świadczenie dobry start składają wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS.

W celu ułatwienia składania wniosków ZUS przygotował instrukcje, jak należy złożyć wniosek o świadczenie dobry start. Instrukcje są dostępne na stronie internetowej ZUS pod linkiem https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start.

W związku z powyższym informujemy, że aktualnie można zwracać się o wydanie zaświadczeń niezbędnych do przedłożenia w ZUS.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje