PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria / Konkursy ofert
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Zapytanie cenowe – specjalista ds. organizacji projektu pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”

 

Zamawiający: Powiat Staszowski ul. J. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
tel. 15 866 50 38, fax 15 866 50 74 e-mail: powiat@staszowski.eu

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.: specjalista ds. organizacji projektu pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” RPSW.08.05.01-26-0045/19 złożonego w ramach konkursu nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Zapytanie nr 1 8.5.1

Zapytanie cenowe Specjalista ds. organizacji

Zal.1-zap.1 8.5.1

Zal.2-zap.1 8.5.1

Zal.3-zap.1 8.5.1

Zal.4-zap. 8.5.1

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje