PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Zapytanie cenowe Nr 4/RPSW.08.05.01-26-0045/19. Zakup i dostawa książek wraz z ćwiczeniami stanowiących materiały szkoleniowe i pomocnicze niezbędne do realizacji zajęć dodatkowych z matematyki

 

Powiat Staszowski zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.:

zakup i dostawa książek wraz z ćwiczeniami stanowiących materiały szkoleniowe i pomocnicze niezbędne do realizacji zajęć dodatkowych z matematyki (Kod CPV: 22110000-4) w projekcie pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” RPSW.08.05.01-26-0045/19 złożonego w ramach konkursu nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Zapytanie matematyka

Zal.1

Zal.2

Zal.3

Zal.4

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje