PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria
Autor:Publikacja: Dorota Makuch

Zapytanie cenowe na przygotowanie i dostarczenie poczęstunku Nr 3/RPSW.08.05.01-26-0045/19

 

Powiat Staszowski zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.:

– przygotowanie i dostarczenie poczęstunku w trakcie zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” RPSW.08.05.01-26-0045/19 złożonego w ramach konkursu nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Zal.1 OFERTA Zal.2- Zal.3- Zal.4- Zapytanie poczestunek

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje