PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria
Autor:Publikacja: Dorota Makuch

Zapytanie cenowe – zakup i dostawa książek wraz z ćwiczeniami z matematyki

 

Starostwo Powiatowe w Staszowie                                                        Staszów, dnia 23.03.2020 r.
Piłsudskiego 7
28-200 Staszów

Zapytanie cenowe Nr 4/RPSW.08.05.01-26-0045/19

  1. ZAMAWIAJĄCY : Powiat Staszowski ul. J. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów
    Wydział Edukacji, Kultury i Sportu tel.  15 866 50 38, fax   15 866 50 74    e-mail: powiat@staszowski.eu

 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia  zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.:

zakup i dostawa książek wraz z ćwiczeniami stanowiących materiały szkoleniowe i pomocnicze niezbędne do realizacji zajęć dodatkowych z matematyki (Kod CPV: 22110000-4) w projekcie            pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” RPSW.08.05.01-26-0045/19 złożonego w ramach konkursu nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Załącznik 1 – Formularz oferty
Załącznik 2 – Wykaz doświadczenia
Załącznik 3 -Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik 4 – Oświadczenie
Zapytanie matematyka – szczegóły oferty

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje