PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Z trzeciego posiedzenia Rady Powiatu w Staszowie, Zarząd Powiatu z absolutorium

 

Obrady rozpoczęto od złożenia ślubowania radnego Adama Siekierskiego, który zajął miejsce radnego Michała Skotnickiego pełniącego funkcję wicewojewody świętokrzyskiego. W dalszej części posiedzenia, po zmianach 2 uchwał przyjętych w dniu 16 maja br., radny Adam Siekierski został członkiem: Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji.

Do zaproponowanego przez przewodniczącą Rady Jolantę Wójtowicz porządku sesji nie zgłoszono zmian, więc po przyjęciu protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń, sekretarz powiatu Jan Sikora zreferował ,,Raport o stanie Powiatu Staszowskiego za 2023 rok”. Po debacie nad raportem przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Staszowie wotum zaufania za rok ubiegły.

Kolejne, przyjęte w głosowaniu projekty uchwał dotyczyły:
▪ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
▪ udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie za 2023 rok,
▪ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2023 rok,
▪ oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
▪ zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
▪ zmiany Uchwały Nr LXVIII/12/24 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 marca 2024 roku  w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku,
▪ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024 – 2031,
▪ zmian w budżecie na 2024 rok,
▪ zmiany Uchwały Nr II/9/24 Rady Powiatu w Staszowie w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Staszowie, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego,
▪ zmiany Uchwały Nr II/10/24 Rady Powiatu w Staszowie w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Staszowie, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

W punkcie ,,wnioski i oświadczenia radnych” poruszano tematy: likwidacji rosnącego przy drogach ,,Barszczu Sosnowskiego” oraz ewentualnych zmian w prowadzeniu obrad sesji.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje