PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Z posiedzenia Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Staszowie, obradowała w dniu 24 września br., na swoim 2. posiedzeniu, które odbyło się w Starostwie staszowskim.
Starosta Józef Żółciak otwierając posiedzenie, przywitał wszystkich obecnych oraz podziękował za społeczną działalność, jaką wykonano przez ostatni rok, na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Obrady rozpoczęto od wyboru przewodniczącego społecznej Rady na następną kadencję. Zgłoszona kandydatura dotychczasowej przewodniczącej Haliny Łabudy, została poparta jednogłośnie. Wiceprzewodniczącym został Henryk Makuch, natomiast sekretarzem Dorota Trąd. Nowy zarząd będzie działał w kadencji Rady od 20 listopada br., do 20 listopada 2021 r. Podczas posiedzenia, pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowano uchwałę rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/15/20 z dnia 4 maja 2020 r., dotyczącej określenia zadań finansowanych ze środków PEFRON w 2020 roku. Komentarz do zapisów uchwały wygłosili, m.in.: naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura, a także dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Anna Ogórek, która przedstawiła podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących, m.in.: likwidacji barier architektonicznych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Dyrektor Anna Ogórek przekazała również informację o wydłużeniu terminu realizacji projektu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III. Pod koniec posiedzenia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Benedykt Kozieł, omówił sytuację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy powiatu staszowskiego.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje