PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

W dniu 5 lutego br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie, odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Porządek obrad obejmował: ▪ sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie w 2019 roku, ▪ opiniowanie kierunków wydatkowania środków Funduszu Pracy w 2020 roku, ▪ opiniowanie zasad organizowania i finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, ▪ opiniowanie planu wydatków w zakresie innych zadań fakultatywnych ze środków Funduszu Pracy w 2020 roku, ▪ opiniowanie planu szkoleń zawodowych w 2020 roku oraz sprawy różne. W posiedzeniu, które prowadziła przewodnicząca Rady, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, oprócz 8 członków Rady i dyrekcji PUP, uczestniczyli także: starosta staszowski Józef Żółciak oraz wicestarosta Leszek Guzal.
W 2019 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, na aktywizację zawodową bezrobotnych wydatkował kwotę 4972642 zł. W ramach posiadanych środków finansowano staże, prace interwencyjne, szkolenia, prace społecznie użyteczne, przyznawano środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie, bony szkoleniowe, bony zatrudnieniowe, refundowano koszty wyposażenia tworzonych stanowisk pracy. Z ogólnej kwoty wydatków największą część, ponad 2,4 mln zł (46%) wydatkowano na staże, prawie 1,26 mln zł (23,8%) na prace interwencyjne, ponad 563 tys. zł (10,6%) na wspieranie podejmowanej przez bezrobotnych działalności gospodarczej, 275 tys. zł (5,2%) na refundację kosztów tworzonych stanowisk. Łącznie w finansowanych z Funduszu Pracy formach aktywizacji zawodowej w 2019 roku, wzięło udział ponad 600 osób. Ponadto z przyznanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansowano staże, prace interwencyjne i szkolenia dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, a ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowano szkolenia pracowników i pracodawców.
Na 2020 rok dla powiatu staszowskiego, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ustaliło limit wydatków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową bezrobotnych w wysokości 4 mln 566 tys. 300 zł. Rada pozytywnie zaopiniowała zaproponowane kierunki wydatkowania tych środków, uwzględniające potrzeby lokalnego rynku pracy. Podobnie jak w latach poprzednich największe kwoty planuje się przeznaczyć na staże, wspieranie zatrudnienia i podejmowanie działalności gospodarczej oraz refundacje kosztów tworzonych stanowisk pracy. Także pozytywną opinię uzyskały, zasadniczo nie zmienione, dotychczasowe zasady organizowania i finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz plan wydatków fakultatywnych i plan szkoleń.
Na koniec grudnia 2019 roku, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Staszowie, zarejestrowanych było 2 107 osób bezrobotnych i była to liczba niższa o 158 osób niż przed rokiem, a stopa bezrobocia wynosiła 6,7% i była niższa o 0,5% w porównaniu do 31 grudnia 2018 roku.

Tekst: Benedykt Kozieł
Foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje