PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Z obrad 68. sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

Posiedzenie, które prowadził przewodniczący Rady Grzegorz Rajca odbyło się w piątek 22 marca br. Po przyjęciu porządku obrad i 2 protokołów z poprzednich sesji rozpoczęto głosowanie projektów uchwał.

Łącznie przyjęto 17 projektów, które dotyczyły:

  1. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych,
  2. przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie za 2023 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  3. przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023,
  4. uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej dla Powiatu Staszowskiego na lata 2024-2026,
  5. przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego na lata 2024 – 2026 w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową,
  6. określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku,
  7. złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie,
  8. udzielenia pomocy finansowej przez powiat staszowski gminom: Staszów, Połaniec, Osiek, Bogoria, Szydłów, Oleśnica, Łubnice i Bogoria. Podjęto osiem oddzielnych uchwał, dotacja po 7 tys. zł dla każdej gminy dotyczy utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP,
  9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2031,
  10. zmian w budżecie na 2024 rok.

W punkcie ,,wnioski i oświadczenia radnych” radna Jolanta Wójtowicz zwróciła się prośbą o zorganizowanie przewozu osób na trasie od Słupca w gminie Łubnice do Sichowa Dużego, m.in. z powodu dojazdu uczniów do sichowskiego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

Przed zamknięciem posiedzenia przewodniczący Rady Grzegorz Rajca i starosta staszowski Józef Żółciak złożyli wszystkim uczestnikom obrad życzenia wielkanocne.

                                                                           Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje