PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Z obrad 35. sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

Posiedzenie odbyło się w dniu 13 sierpnia br. Do zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Grzegorza Rajcę porządku obrad nie zgłoszono uwag ani dodatkowych punktów.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni wysłuchali informacji komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu ppłk. Artura Gołębiowskiego, dotyczącej procedur powołania do ochotniczych form służby wojskowej oraz warunków jej pełnienia. Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Rajca wręczył na ręce ppłk. Artura Gołębiowskiego życzenia dla pracowników WKU w Sandomierzu, z okazji przypadającego w dniu 15 sierpnia Święta Wojska Polskiego.
Następnie Piotr Kowalski z Nadzoru Wodnego w Staszowie oraz Bogusław Domka z Nadzoru Wodnego w Sandomierzu, zapoznali radnych z rocznym sprawozdaniem z działań podejmowanych w roku 2020 na terenie powiatu staszowskiego przez Nadzór Wodny w Staszowie, w Połańcu i w Sandomierzu.
Podczas posiedzenia radni przegłosowali 18 projektów uchwał, które dotyczyły:
1. zmiany Uchwały Nr XXXII/16/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski,
2. zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie oraz dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie ( 2 uchwały ),
3. udzielenia pomocy finansowej po 6 tys. zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP gminom: Staszów, Połaniec, Osiek, Rytwiany, Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Szydłów ( 8 uchwał ),
4. zmiany Uchwały Nr XXXIII/33/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów, dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie do 75 tys. zł na remont odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
5. zmiany Uchwały Nr XXXIII/31/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice, dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 74 tys. 400 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowa,
6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec w kwocie 4 tys. 258 zł na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest,
7. dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego na rzecz Skarbu Państwa, dotyczy działki o pow. 0,0584 ha w obrębie Łubnice zajętej pod drogę krajową nr 79,
8. określenia powiatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
9. sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2021 – 2027,
10. zmian w budżecie powiatu na 2021.
W punkcie wnioski i oświadczenia radnych poruszano tematy dotyczące: remontu dróg powiatowych, bezpieczeństwa na drogach powiatowych, przebiegu realizacji budowy mostu na rzece Ciek w Podborku, konstrukcji budżetu powiatu na rok 2022.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje