PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie,

która odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku o godzinie 9.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Proponowany porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVII/21 z dnia 25 października 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/69/20 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na 2021 rok – projekt 75/21.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski w roku szkolnym 2020/2021 – projekt 76/21.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/66/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” – projekt 77/21.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – projekt 78/21.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2022 roku – projekt 74/21.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt 81/21.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – projekt 82/21.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Staszowskiego – projekt 85/21.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych powiatu staszowskiego – projekt 86/21.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2021 – 2027– projekt 83/21.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok – projekt 84/21.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje