PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

XXIV Sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

W dniu 25 września 2020 roku o godzinie 8.30

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

odbędzie się  XXIV Sesji Rady Powiatu w Staszowie

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Porządek obrad sesji.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XXIII/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica – projekt 44/20.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2020 – 2027 – projekt 46/20.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok – projekt 47/20.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/72/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia powiatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania – projekt 48/20.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/15/20 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku – projekt 49/20.
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2020 roku.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu staszowskiego za 2019 rok oraz informacja Starosty Staszowskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty za 2019 rok.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje