PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Uchwalono budżet powiatu staszowskiego na 2021 rok

 

W dniu 30 grudnia 2020 roku, podczas 28. sesji Rady Powiatu w Staszowie, przeprowadzonej w trybie zdalnym, przegłosowano 10 projektów uchwał, w tym najważniejszy, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu staszowskiego na 2021 rok.

Przed rozpoczęciem sesji radni uczcili minutą ciszy zmarłego, byłego radnego powiatu staszowskiego i burmistrza Połańca, dr. Janusza Gila, którego pogrzeb odbył się 23 grudnia br. Zaproponowany przez przewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Rajcę porządek posiedzenia został rozszerzony, po wniosku starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, o głosowanie dodatkowo jednego projektu uchwały.

Po przyjęciu rozszerzonego programu sesji oraz protokołów z dwóch poprzednich obrad, przystąpiono do głosowania projektów uchwał, rozpoczynając od Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2027. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie ww. prognozy, odczytała skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska. Projekt uchwały przyjęto.

Następnie przystąpiono do procedowania projektu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie budżetu, także odczytała skarbnik Jolanta Piotrowska, po czym przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu, wyrazili pozytywne opinie swoich komisji w sprawie projektu budżetu powiatu na 2021 rok, który także w głosowaniu został przyjęty.

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok zaplanowano w wysokości 84 mln 104 tys. 693,67 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 73 mln 626 tys. 169,37 zł, a dochody majątkowe w wysokości 10 mln 478 tys. 524,30 zł. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 88 mln 491 tys. 373,77 zł, z tego: wydatki bieżące – 72 mln 083 tys. 959,37 zł, a wydatki majątkowe – 16 mln 407 tys. 414,40 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegające zwrotowi, realizowane w roku budżetowym, uchwalono w wysokości 9 mln 019 tys. 720,95 zł, z tego: wydatki bieżące – 4 mln 120 tys. 111,37 zł, a wydatki majątkowe – 4 mln 899 tys. 609,58 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 mln 386 tys. 680,10 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu, a także z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu została ustalona w wysokości 7 mln 386 tys. 680,10 zł, natomiast łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 mln zł. W budżecie utworzono rezerwy: ogólną w wysokości – 190 tys. zł oraz celową w wysokości – 160 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Kolejne, przegłosowane projekt uchwał dotyczyły:
▪ planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na 2021 rok.
▪ delegowania radnych Rady Powiatu w Staszowie do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021-2023, delegatami zostali: przewodniczący Rady Grzegorz Rajca i radny Janusz Bąk,
▪ zmiany Uchwały Nr XIX/15/20 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 04 maja 2020 r., w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku,
▪ rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, skargę uznano za bezzasadną,
▪ uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2021 rok,
▪ zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie na 2021 rok,
▪ zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie na 2021 rok,
▪ zmian w planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2020 rok.

W punkcie wnioski i oświadczenia radnych, poruszono tematy dotyczące, m.in.: zabezpieczenia na 2021 rok przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, środków na: wykup gruntów i aktualizację projektu budowy drugiego odcinka obwodnicy Staszowa od drogi wojewódzkiej 764 Staszów – Raków do drogi wojewódzkiej 757 Staszów – Bogoria, a także na odbudowę odcinków dróg wojewódzkich 757 – na terenie gminy Bogoria i 756 – na terenie miasta i gminy Szydłów, o czym poinformował starosta staszowski Józef Żółciak. Radni pytali również o sytuację w staszowskim szpitalu, także dotyczącą szczepień antycovidowych, szpital otrzymał  dotychczas 75 dawek szczepionki dla osób I fazy szczepień. Zgłoszono również wniosek o utworzeniu w Połańcu filii Wydziału Komunikacji i Transportu oraz uwagi dotyczące teleporad medycznych, jak również poinformowano o zakupie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie koparko-ładowarki CASE 580ST za 357 tys. 930 zł.

Przed zamknięciem obrad przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca i starosta staszowski Józef Żółciak złożyli wszystkim uczestnikom posiedzenia serdeczne życzenia noworoczne.

                                                                           Opracował: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje