PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta-Ogłoszenie o możliwości uzyskania przez osoby niepełnosprawne, ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz stopniem umiarkowanym z niepełnosprawnością narządu słuchu, dofinansowania do kosztów umowy najmu mieszkania w celu podjęcia zatrudnienia.

 

Starosta Staszowski informuje, że w ramach programu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, istnieje możliwość  uzyskania przez osoby niepełnosprawne, ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz stopniem umiarkowanym z niepełnosprawnością narządu słuchu,   dofinansowania do kosztów umowy najmu mieszkania w celu podjęcia zatrudnienia.  
            Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:
1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób
z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób
z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
2) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
5) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

 

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta. Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:
1)         lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:
a)         miasto wojewódzkie,
b)         gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,
c)         pozostałe gminy w danym województwie;

2) aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
3) sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób), tj.:
a) dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
b) dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.
Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy, ma charakter degresywny i wynosi:
1) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
2) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

W okresie od 1 do 12 miesiąca objętego dofinansowaniem beneficjent nie jest zobowiązany do informowania realizatora Programu o zmianie lub utracie zatrudnienia.
Warunkiem udzielenia dofinansowania od 13 do 36 miesiąca jest złożenie oświadczenia
o  zatrudnieniu beneficjenta. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania realizatora Programu o każdorazowej zmianie lub utracie zatrudnienia.
W okresie od 13 do 36 miesiąca przerwa w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie
2 miesiące, jeżeli beneficjent nie wykaże aktywnego poszukiwania pracy. W przypadku aktywnego poszukiwania pracy okres ten może trwać maksymalnie 6 miesięcy.
W okresie od 13 do 36 miesiąca łączny czas trwania przerw w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 6 miesięcy.

Realizatorem Programu jest samorząd powiatowy, w którym obecnie zamieszkuje osoba
z niepełnosprawnością.  Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej,
„w Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora Programu.

Wystąpienie Powiatu Staszowskiego do PFRON w sprawie realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta,  uwarunkowane jest występowaniem na terenie powiatu potencjalnych beneficjentów ostatecznych programu, którzy są zainteresowani wynajmem mieszkania lub domu jednorodzinnego w celu podjęcia zatrudnienia.

W przypadku planowania złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania  w ramach przedmiotowego programu, należy kontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego (tel. 15-866-50-72),  w terminie do dnia 22.07.2022r.
Procedury programu są dostępne na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl .

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje