PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie – Informacja o możliwości uzyskania przez osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności dofinansowania do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.

 

Starosta Staszowski informuje, że w ramach programu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, istnieje możliwość  uzyskania przez osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności dofinansowania do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.
            Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:
1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
2) złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych
w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
3) złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4) w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.
W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:
1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
2) orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego
i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.
Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:
1) udokumentowanie różnicy, w cenie mieszkania nabywanego i sprzedawanego , poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;
2) złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w pkt 1, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.
Realizatorem Programu jest samorząd powiatowy, w którym obecnie zamieszkuje osoba
z niepełnosprawnością.  Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej,
„w Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora Programu.

Wystąpienie Powiatu Staszowskiego do PFRON w sprawie realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie,  uwarunkowane jest występowaniem na terenie powiatu potencjalnych beneficjentów ostatecznych programu, którzy są zainteresowani sprzedażą dotychczasowego mieszkania  i  zakupem nowego,  pozbawionego barier architektonicznych.
W przypadku planowania złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania  w ramach przedmiotowego programu, należy kontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (tel. 15-866-50-72),  w terminie do dnia 22.07.2022r.
Procedury programu są dostępne na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl .

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje