PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: leon

Ruszył projekt „Bo jednak z rodziną”

Powiat Staszowski, w dniu 5 lipca 2019 r., podpisał umowę z Województwem Świętokrzyskim, o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014 – 2020 Poddziałanie 9.2.1 rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Projekt  pn. „Bo jednak z rodziną”, o wartości 909 tys. 729 zł., realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, jako lidera projektu, w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Połańcu oraz Stowarzyszeniem Amazonek Ziemi Staszowskiej.

W ramach projektu realizowane będzie wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, i dotyczyć będzie działań:

  • asystenta rodziny,
  • grupy wsparcia,
  • interwencji kryzysowych,
  • warsztatów i  poradnictwa dla rodzin, w tym: specjalistycznych, terapeutycznych i prawnych.

Działania skierowane będą do wychowanków rodzin zastępczych, rodziców zastępczych, osób niepełnosprawnych grupy amazonek oraz rodzin i wychowanków z problemem wychowawczym.

Realizacja projektu potrwa do grudnia 2020 r., a jego dofinansowanie pochodzi z Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Tekst i foto: Joanna Mazur

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje