PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Podsumowano dotychczasową realizację zadań

 

W dniu 7 lutego br., w Restauracji „Lord” w Staszowie, w ramach projektu pn. „Bo jednak z rodziną”, realizowanego przez Powiat Staszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz Gminą Połaniec – Ośrodkiem Pomocy Społecznej, odbyła się konferencja poświęcona aktualnemu stanowi realizacji zadań projektowych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Anna Ogórek serdecznie powitała wszystkich obecnych na spotkaniu, uczestników projektu i zaproszonych gości, m.in.: wicestarostę staszowskiego Leszka Guzala, członkinię Zarządu Powiatu Krystynę Semrau, skarbnik powiatu Jolantę Piotrowską, naczelnika Wydziału Edukacji Grzegorza Wójcikowskiego, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu Ewę Tomalską, prezes Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej Magdalenę Łasicę, dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Połańcu Izabelę Karbarz-Piksę.
W trakcie konferencji, koordynator projektu Joanna Mazur, przedstawiła aktualnie realizowane zadania, w zakresie: wsparcie psychologicznego dla wychowanków rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, prac adaptacyjnych pokoju dla dzieci przy punkcie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i osobom w kryzysie, pomocy dla uczniów zagrożonych w nauce języka polskiego, angielskiego i matematyki oraz kampanii promocyjnej rodzicielstwa zastępczego w Rytwianach. W ramach działań partnera – Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej realizowano: poradnictwo prawne i psychologiczne, warsztaty z lekarzem, zakupiono sprzęt rehabilitacyjny i zrealizowano 6-dniowe warsztaty wyjazdowo-integracyjne nad morzem w Dziwnówku. Zaś w ramach działań partnera Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu wykonano: poradnictwo prawne i psychologiczne, opracowano i wydrukowano poradniki zdrowego żywienia, a także odbyły się wyjazdowe warsztaty do Sandomierza, Bałtowa i Krakowa. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań projektu w 2019 roku wyniosła 297 tys.730 zł.
Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Połańcu Izabela Karbarz-Piksa, m.in. podziękowała za korepetycje dla dzieci w miejscu zamieszkania. Pozytywnymi efektami działań projektu skierowanym do rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podzieliła się również kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu Ewa Tomalska. Wicestarosta Leszek Guzal także podziękował za przybycie wszystkich gości a szczególnie uczestników projektu dzieci z rodzicami. Korzystając z okazji pogratulował słusznej i bardzo potrzebnej inicjatywy, jaką jest realizacja projektu i życzył uczestnikom projektu oraz realizatorom projektu pracownikom PCPR w Staszowie jeszcze wielu udanych przedsięwzięć.
Podczas konferencji wychowankowie rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej – uczestnicy projektu „Bo jednak z rodziną”, otrzymali żywnościowe paczki „Mikołajkowe”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Tekst i foto: Zbigniew Uss-Wąsowicz

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje