PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego-Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

z dnia 03.03.2021 r.

  NA PODSTAWIE: art. 14 ust. 1 pkt 15,art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1668), . art. 221 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.  (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305),  art. 4 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 11, art. 11 ust. 1-4, art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o   wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 1057); Uchwała nr XXVI/360/20 z dnia 23 listopada   2020 r.  w sprawie przyjęcia do realizacji Programu  Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi; na 2021 r., Uchwała  nr XXVII /368/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Budżetu na 2021 rok.

 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r.

 

Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ

  

CEL: Wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie. 

Zadanie: Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizacje lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 40 000,00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania na  zadanie z zakresu ekonomii społecznej
nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN

Termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. ekonomia społeczna

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/293-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-otwartego-konkursu-ofert-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje