PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Ogłoszenie Starosty Staszowskiego z dnia 21 września 2020 roku

 

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad projektem:
– w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 września 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 5 października 2020 r.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą.
Z projektem programu można zapoznać się w w/w komórce, a ponadto jest on zamieszczony na stronie internetowej Starostwa www.staszowski.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszowski.eu w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
Konsultacje odbywają się w formie przyjmowania uwag i opinii na formularzu, którego wzór określa załącznik.
Opinie należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Staszowie, składać w kancelarii urzędu lub bezpośrednio do komórki organizacyjnej, o której mowa wyżej.
Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 5 października 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
Ogłoszenie
Projekt uchwały
Formularz konsultacji

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje