PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1327 )

 

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 31.08.2022r. do Starostwa Powiatowego
w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego (korekta),  złożona przez Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej, nr KRS 0000709055, adres siedziby:
ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów, dotycząca realizacji zadania publicznego pn.
„Organizacja wyjazdu integracyjnego członkiń Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz opiekunów do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze w dniu 01 października 2022 roku”.

Zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Powiatu Staszowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej –w  zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego.

Zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać pisemnie:

1) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, w godz. pracy urzędu, tj. :
a/ poniedziałek, środa, czwartek, piątek : w godzinach 7:30 – 15:30,
b/ wtorek: w godzinach 8:00 – 16:00.
2) drogą elektroniczną na adres e-mailowy : chynekr@staszowski.eu

– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 września 2022r.

Uwagi złożone po dniu 08 września 2022r. nie będą rozpatrywane.

 

W załączeniu:

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje