PowiatStaszowski

Home / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Przemysław Juda

Ogłoszenie o możliwości uzyskania przez osoby niepełnosprawne, ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz stopniem umiarkowanym z niepełnosprawnością narządu słuchu, dofinansowania do kosztów umowy najmu mieszkania w celu podjęcia zatrudnienia

 

Starosta Staszowski informuje, że na podstawie umowy  podpisanej pomiędzy Powiatem Staszowskim oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta,  osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz stopniem umiarkowanym z niepełnosprawnością narządu słuchu,  mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów umowy najmu mieszkania w celu podjęcia zatrudnienia.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:
1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
2) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
4) złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
5) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Przedmiotem dofinansowania są koszty umowy najmu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynajmowanego przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, przy spełnieniu następujących warunków:
1) beneficjent faktycznie zamieszkuje w przedmiocie dofinansowania,
2) na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej,
3) umowę najmu sporządzono na piśmie, a beneficjent jest w niej wskazany jako najemca lub jeden z najemców,
4) w umowie najmu podpisanej przez wszystkie strony umowy wskazano wysokość czynszu i innych opłat jeśli występują,
5) czynsz wnoszony jest przez beneficjenta na wskazany w umowie najmu rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta. Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:
1)         lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:
a)         miasto wojewódzkie,
b)         gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,
c)         pozostałe gminy w danym województwie,
2) aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał,
3) sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób), tj.:
a) dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał,
b) dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.
Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy, ma charakter degresywny i wynosi:
1) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
2) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
3) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

W okresie od 1 do 12 miesiąca objętego dofinansowaniem beneficjent nie jest zobowiązany do informowania realizatora Programu o zmianie lub utracie zatrudnienia.
Warunkiem udzielenia dofinansowania od 13 do 36 miesiąca jest złożenie oświadczenia o  zatrudnieniu beneficjenta. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania realizatora Programu o każdorazowej zmianie lub utracie zatrudnienia.
W okresie od 13 do 36 miesiąca przerwa w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 2 miesiące, jeżeli beneficjent nie wykaże aktywnego poszukiwania pracy. W przypadku aktywnego poszukiwania pracy okres ten może trwać maksymalnie 6 miesięcy.
W okresie od 13 do 36 miesiąca łączny czas trwania przerw w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 6 miesięcy.

Realizatorem Programu jest samorząd powiatowy, w którym obecnie zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością.  Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, „w Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) poprzez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem POWIATU. Pośrednictwo POWIATU oznacza wsparcie techniczne pracowników POWIATU przy wprowadzaniu wniosku do SOW, przy wykorzystaniu sprzętu elektronicznego Wnioskodawcy, zapewniającego transmisję danych.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31.12.2023r.

W sprawach dotyczących programu można kontaktować się  z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (tel. 15-866-50-72).

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje