PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Oddziały dwujęzyczne w staszowskim LO

 

W roku szkolnym 2021/2022 w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego powstała pierwsza w powiecie staszowskim klasa dwujęzyczna składająca się z dwóch profili: biologiczno – chemicznego z rozszerzonym programem chemii i matematyki oraz humanistycznego z rozszerzonym programem historii i wiedzy o społeczeństwie. W obu profilach odbywa się intensywna nauka języka angielskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Nauczanie dwujęzyczne polega na równoległym nauczaniu wybranych przedmiotów w języku polskim oraz w języku angielskim. Uczniowie, którzy zdecydowali się na naukę w tym oddziale, będą bardziej kreatywni i mają większą szansę w przyszłości na rynku pracy. Mogą zdawać maturę dwujęzyczną, która otwiera drzwi do najlepszych uczelni w kraju i za granicą. Wolę nauki zadeklarowało 15 uczniów w klasie biologiczno – chemicznej oraz 10 w klasie humanistycznej. Decyzją Zarządu Powiatu został utworzony jeden oddział składający się z dwóch profili.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego dyrektor LO powołał zespół zadaniowy do spraw dwujęzyczności oraz koordynatora zespołu.

         Lekcje w klasie dwujęzycznej prowadzone są metodą CLIL – Content and Language Integrated Learning – pozwalająca na zintegrowane kształcenie przedmiotowo–językowe oparte na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Celem tych zajęć jest praktyczne zastosowanie języka angielskiego w nauczaniu przedmiotu. W trakcie lekcji wykorzystywane są nie tylko podręczniki do realizacji podstawy programowej dopuszczone do użytku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, ale także autorskie materiały dydaktyczne opracowane przez nauczycieli uczących w tym oddziale.

W ramach umowy patronackiej, zawartej ze Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach, uczniowie będą uczestniczyć w wykładach naukowych w języku angielskim z ekspertami zagranicznymi i pracodawcami. Taka aktywność spowoduje podniesienie stopnia umiędzynarodowienia szkoły oraz dostęp do międzynarodowego rynku pracy. Szkoła będzie także współpracować z uczelnią w zakresie projektów edukacyjnych krajowych oraz zagranicznych. Współpracuje również z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie przy realizacji innowacji pedagogicznej – ,,Świat dziennikarstwa”. Dla uczniów to okazja do spotkania i uczenia się od najlepszych zawodu dziennikarza/rzecznika prasowego/doradcy ds. prasy i kultury. Oddział biologiczno – chemiczny  współpracuje z Instytutem Biologii UJK w Kielcach. Realizuje zajęcia terenowe w formie warsztatów w obecności nauczyciela języka angielskiego. Szkoła przystąpi do projektu ERASMUS plus oraz Global Scholaris. Chce jednoczyć się z rówieśnikami z całego świata, wymieniając poglądy, wiedzę i doświadczenie.

Zintegrowane nauczanie w języku polskim i obcym nie tylko poszerza wiedzę, ale także umożliwia swobodną komunikację w języku obcym zarówno w piśmie, jak i w mowie. Podział na małe grupy profilowe pozwala zmaksymalizować proces przyswajania treści kształcenia zawartych w podstawie programowej i zintensyfikować nauczanie języka angielskiego.

W dniu 6 października br., w kieleckim Centrum Geoedukacji, odbył się II Świętokrzyski Kongres Dwujęzyczności, którego głównymi organizatorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Powiat staszowski reprezentował starosta staszowski Józef Żółciak oraz dyrektor LO Anna Karasińska. Obecni byli nauczyciele staszowskiego liceum: Agnieszka Kwiecień, Paulina Mielnik i Jacek Blicharz. W programie kongresu znalazły się wykłady, prelekcje i panele eksperckie. Omawiano zagadnienia dotyczące: powszechnej idei dwujęzyczności, stanu prawnego i faktycznego edukacji dwujęzycznej, Programu Future Leaders Exchange (FLEX) oraz CLIL, a także coraz częściej wprowadzanej w przedszkolu dwujęzyczności związanej z projektem ,,Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki”.

Na kongresie przekazano podziękowania dla starosty staszowskiego Józefa Żółciaka i Anny Karasińskiej dyrektor staszowskiego LO za wprowadzenie nauczania dwujęzycznego.

                                                                                              Tekst: Paulina Mielnik

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje