PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Obradowali druhowie OSP miasta i gminy Szydłów

 

Zjazd, który odbył się w niedzielę 21 listopada br., otworzył prezes ustępującego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szydłowie, dh Jan Klamczyński, który po powitaniu wszystkich obecnych zaproponował na przewodniczącego zjazdu dh. Łukasza Gondka.

Powyższy wniosek jednogłośnie przegłosowano, po czym na wniosek druha Jana Klamczyńskiego minutą ciszy uczczono zmarłych w minionym okresie druhów z terenu gminy Szydłów, w tym m.in. śp. druha Janusza Juszczaka.

Następnie powołano prezydium Zjazdu w składzie: zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca, komendant powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie Wiesław Woszczyna, członek Prezydium Oddziału Powiatowego Grzegorz Kwietniewski, burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, Stanisław Wojterski, Marcin Paździoch i Sylwester Celejowski.

Po powołaniu komisji zjazdowych: mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków, burmistrz Andrzej Tuz i wiceprezes Wiesław Woszczyna wręczyli dyplomy zasłużonym druhom oraz osobom współpracującym z jednostkami OSP z terenu gminy Szydłów. Sprawozdanie poparte prezentacją multimedialną z działalności za lata: 2016-2020 ustępującego Zarządu, przedstawił druh Łukasz Gondek, następnie burmistrz Andrzej Tuz zapoznał druhów obecnych na zjeździe z inwestycjami, jakie zostały zrealizowane na terenie gminy, bądź są w trakcie realizacji.

Po złożeniu przez druha Andrzeja Klamkę sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i dyskusji, jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W kolejnym punkcje obrad zatwierdzono Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Szydłowie, w składzie: Andrzej Tuz, Łukasz Gondek, Stanisław Wojterski, Kazimierz Boś, Marcin Paździoch, Piotr Skuza, Piotr Boś, Stanisław Pitek, Kazimierz Wójcik, Józef Niedźwiecki, Tomasz Dybus, Łukasz Zawierucha, Stanisław Samiec, Paweł Zawada, Daniel Buszko, Tadeusz Kręcisz, Damian Karwata, Wiesław Wawszczyk, Dawid Sobieraj, Sylwester Celejowski i Renata Syguła.

Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP ukonstytuowało się następująco:

  1. prezes – Andrzej Tuz,
  2. wiceprezes – Piotr Skuza,
  3. wiceprezes – Daniel Buszko,
  4. komendant miejsko-gminny – Marcin Paździoch,
  5. sekretarz – Łukasz Gondek,
  6. skarbnik – Tadeusz Kręcisz,
  7. członek prezydium – Tomasz Dybus.

Nowo powołana Komisja Rewizyjna Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Szydłowie, na swoim pierwszym posiedzeniu, ukonstytuowała się następująco:

  1. przewodniczący – Łukasz Zawierucha
  2. wiceprzewodniczący – Włodzimierz Kaczmarczyk
  3. sekretarz – Andrzej Klamka

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie zostali: Andrzej Tuz, Łukasz Gondek, Piotr Skuza i Daniel Buszko.

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie zostali: Andrzej Tuz, Łukasz Gondek, Piotr Skuza, Daniel Buszko i Marcin Paździoch.

Obrady zjazdu oficjalnie podsumował i zamknął nowo wybrany prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Andrzej Tuz, dziękując wszystkim druhom za przybycie.

Tekst: Łukasz Gondek
Foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje