PowiatStaszowski

Home / Dziś Uczeń – Jutro Student
Autor:Publikacja: Przemysław Tomporowski

O projekcie „Dziś Uczeń – Jutro Student”

 

Wartość projektu – 61 282 046,11 zł
Dofinansowanie – 55 153 841,50 zł
Wkład własny razem – 6 128 204,61 zł
Koszty PŚk ogółem – 34 335 373,57 zł w tym wkład własny ogółem – 3 433 537,36 zł

Termin realizacji projektu od 01.09.2023 r. do 30.06.2027 r.

W ramach projektu zaplanowano 4 edycje w kolejnych latach szkolnych, dla Uczniów z klas III
i IV z liceów ogólnokształcących, klas IV i V z techników oraz Uczniów szkół branżowych II-go stopnia:

 • 1 edycja – rok szkolny 2023/2024,
 • 2 edycja – rok szkolny 2024/2025,
 • 3 edycja – rok szkolny 2025/2026,
 • 4 edycja – rok szkolny 2026/2027,

Projekt będzie realizowany w Partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego – współorganizatorem zadań oraz 11 Powiatami województwa  świętokrzyskiego – Powiaty: buski, jędrzejowski, miasto Kielce, kazimierski, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowskim (powiat konecki, decyzją Władz Powiatu nie dołączył do realizacji projektu).

Zadania realizowane w projekcie:

 • ZADANIE I Akademia absolwenta – wykład z Pracodawcą.
 • ZADANIE II Wizyty studyjne i branżowe dla uczniów u Pracodawców związanych
  z popularyzacją innowacyjnych  technologii.
 • ZADANIE III Niestandardowe doradztwo zawodowe – plenerowe warsztaty interpersonalne.
 • ZADANIE IV Identyfikacja i interpretacja indywidualnych predyspozycji zawodowych.
 • ZADANIE V Popularyzacja nauki i techniki – festiwal.
 • ZADANIE VI Popularyzacja nauki i techniki – piknik.
 • ZADANIE VII Kreatywny uczeń – konkurs o Platynowy Indeks na Politechnice.
 • ZADANIE VIII Wzmocnienie pozycji społecznej młodzieży – kurs autoprezentacji
  i wystąpień publicznych.
 • ZADANIE IX Wzmacnianie kompetencji społecznych – warsztaty grupowe z efektywnego uczenia się.
 • ZADANIE X Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych
  w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
 • ZADANIE XI Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie komunikacji międzynarodowej.
 • ZADANIE XII Międzyszkolna liga przedmiotowa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.
 • ZADANIE XIII Praktyczne warsztaty i wykłady z zakresu wyboru ścieżek edukacyjnych
  i zawodowych w Politechnice Świętokrzyskiej.
 • ZADANIE XIV Praktyczne warsztaty i wykłady z zakresu wyboru ścieżek edukacyjnych
  i zawodowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.
 • ZADANIE XV Kształcenie w terenie – wyjazdowe szkolenia edukacyjne dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych.
 • ZADANIE XVI Wyjazdowe plenery dla uczniów ukierunkowane na podjęcie kształcenia na kierunkach Architektura i Wzornictwo.

Projekt skierowany jest do ponad 10 tysięcy uczniów. Jego celem jest zniwelowanie  deficytów utrudniających rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.

W ramach projektu, zaplanowano działania z zakresu:

 • doradztwa zawodowego, prowadzonego przez specjalistów oraz nauczycieli akademickich, wizyty branżowe u Pracodawców,
 • planowania ścieżki kariery zawodowej oraz dalszego kształcenia mające na celu zmotywowanie i ukierunkowanie uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych Regionu.
 • zajęć prowadzonych na terenie uczelni, pozwalających rozwinąć umiejętności podstawowe i przekrojowe jako praktyczne warsztaty edukacyjne w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach, jako odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na umiejętności niezbędne przy wykonywaniu danych zawodów oraz możliwości rozwoju zawodowego w danej branży.
 • dodatkowych zajęć ukierunkowanych na wybrane przedmioty związane z STEM tj. dziedziny nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (tj. matematyka, fizyka, informatyka, chemia, geografia, biologia), które przyczynią się do rozbudzania zainteresowań wśród uczniów naukami ścisłymi, co w konsekwencji wpłynie na wzrost liczby studentów kierunków matematyczno-przyrodniczych i technicznych,
 • podniesienia kompetencji uczniów w zakresie komunikacji międzynarodowej,
 • popularyzacji nauki i techniki przez organizację w campusie PŚk i UJK festiwalu nauki oraz Pikniku nauki w miastach powiatowych,
 • organizacji konkursu o platynowy indeks PŚk lub międzyszkolnej liga przedmiotowej
  w UJK,
 • organizacja wyjazdowych szkoleń edukacyjnych oraz plenerów z rysunku ukierunkowane na podjęcie kształcenia na kierunkach Architektura i Wzornictwo

Projekt „Dziś uczeń – jutro student”, wpisuje się w Strategię Rozwoju i Misję Uczelni, poprzez realizację działań pozwalających podnieść efektywność i skuteczność systemu kształcenia na wszystkich etapach życia. Zakładanym efektem działań będzie pozostanie znacznej liczby uczniów liceów, technikum i szkół branżowych 2-stopnia na kieleckich uczelniach, co wpłynie na dopasowanie umiejętności i kwalifikacji przyszłych pracowników do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje