PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

LXII Sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

LXII Sesja Rady Powiatu w Staszowie,
która odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 roku o godzinie 9.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Porządek obrad.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie Protokołu Nr LXI/23 z dnia 24 października 2023 roku.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – projekt 66/23.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2030 – projekt 74/23.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie lokalu użytkowego – projekt 75/23.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/5/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku – projekt 76/23.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski w roku szkolnym 2022/2023 – projekt 79/23.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia dotacji dla Zgromadzenia SS. Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – projekt 80/23.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Augustyna Biskupa w Kurozwękach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – projekt 81/23.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Potoku z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – projekt 82/23.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia dotacji dla Kościoła Rektoralnego p.w. Zwiastowania NMP w Rytwianach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – projekt 83/23.
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Władysława w Szydłowie z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – projekt 84/23.
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Michała Archanioła w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – projekt 85/23.
16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/69/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 86/23.
17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2028 – projekt 87/23.
18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok – projekt 88/23.
19. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje