PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Dorota Makuch

Konsultacje społeczne

 

OGŁOSZENIE

 Starosty Staszowskiego z dnia 19 czerwca 2024 roku

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19.08.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad  projektem:

– w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu staszowskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

Termin rozpoczęcia konsultacji : 19 czerwca 2024 r.

Termin zakończenia konsultacji:  3 lipca 2024 r.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:   Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Z projektem można zapoznać się w w/w komórce, a ponadto jest on zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Staszowie  www.staszowski.eu.

Konsultacje  mają formę wyrażenia pisemnej opinii co do projektu w/w aktu.

Opinie należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Staszowie, składać w kancelarii urzędu lub bezpośrednio do komórki organizacyjnej, o której mowa wyżej.

Do wyrażenia pisemnej opinii  wykorzystywany może być formularz, którego wzór

określa załącznik.

Załączniki:

  • projekt w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i niepublicznych placówek oraz  trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
  • formularz opinii

Projekt uchwały

Formularz opinii

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje