PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie

 

Podczas 34. sesji Rady Powiatu w Staszowie, jaka odbyła się w dniu 29 czerwca br., radni przyjęli 6 projektów uchwał, w tym najważniejszy, w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie za 2020 rok. W obradach wzięło udział 16 radnych z 19 – osobowego składu Rady. 15 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Do programu sesji, zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Grzegorza Rajcę, nie zgłoszono uwag. Po przegłosowaniu protokołu z poprzedniego posiedzenia rozpoczęto debatę nad ,,Raportem o stanie Powiatu Staszowskiego za 2020 rok”, który przedstawił starosta staszowski Józef Żółciak. Dyskusję nad raportem zakończono przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Staszowie.

Głosowanie projektu uchwały absolutoryjnej, poprzedziło przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. Uchwałę nr 52/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia br. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2020 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami, odczytała skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.

Następnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie z dnia 4 czerwca br. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie, jak również uchwałę nr 90/2021 VII Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 16 czerwca br. w sprawie opinii o ww. wniosku, odczytała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Niziałek.

Pozytywne opinie, dotyczące udzielenia Zarządowi Powiatu w Staszowie absolutorium za 2020 rok, wygłosili wszyscy przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu. W świetle zaprezentowanych opinii, uchwałę absolutoryjną, podobnie jak uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania, podjęto 15 głosami ,,za”, jeden radny wstrzymał się od głosowania.  Starosta staszowski Józef Żółciak, podziękował wszystkim radnym oraz współpracownikom, na czele ze skarbnik powiatu Jolantą Piotrowską, za współpracę podczas realizacji zadań zapisanych w budżecie powiatu w poprzednim roku i wręczył skarbnik powiatu Jolancie Piotrowskiej bukiet kwiatów.

Poza 3 uchwałami dotyczącymi: wotum zaufania dla Zarządu Powiatu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu na 2020 rok oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu, radni przyjęli kolejne 3 projekty uchwał, które dotyczyły: ▪ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2020 rok, ▪ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2021 – 2027, ▪  zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Przed zamknięciem obrad, w punkcie „wnioski i oświadczenia radnych”, poruszano tematy dotyczące, m.in.: remontów i oznakowania dróg powiatowych oraz drogi wojewódzkiej nr 757 Opatów – Stopnica, budowy obwodnicy Bogorii, sytuacji w staszowskim szpitalu, przebiegu szczepień zapobiegających COVID-19 oraz jakości wody w miejscowych wodociągach.

                                                                      Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje