PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo / Inwestycje
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Uchwalono budżet powiatu staszowskiego na 2020 rok

 

Obrady prowadził przewodniczący Grzegorz Rajca, w towarzystwie wiceprzewodniczących: Romualda Zgrzywy i Stanisława Batóga.

W dniu 30 grudnia 2019 roku, podczas 17. sesji Rady Powiatu w Staszowie, przegłosowano 11 projektów uchwał, w tym najważniejszy, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu staszowskiego na 2020 rok.

Zapis transmisji

Do zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Rajcę porządku obrad, starosta staszowski Józef Żółciak, w imieniu Zarządu Powiatu, zgłosił dodatkowo 5 projektów uchwał i taki, rozszerzony program posiedzenia, został przyjęty jednogłośnie.
Po przyjęciu porządku obrad starosta staszowski odczytał i wręczył Agnieszce Majewskiej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Procedowanie uchwał rozpoczęto od projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata: 2020-2027. Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, w sprawie opinii o projekcie ww. uchwały, odczytała skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska. Drugi projekt uchwały dotyczył budżetu powiatu staszowskiego na 2020 rok. Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie budżetu, również odczytała skarbnik Jolanta Piotrowska. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu w Staszowie, wyrazili pozytywne opinie zarówno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, jak i o projekcie budżetu. Obydwa projekty uchwał zostały przyjęte jednogłośnie.
W dalszym ciągu głosowań, przyjęto jeszcze 9 projektów uchwał, które dotyczyły: ▪ uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2020 rok ▪ zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok, ▪ zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu na 2020 rok, ▪ przyjęcia powierzonego przez Gminę Gnojno, prowadzenia zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu mieszkańcom gminy Gnojno, usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurozwękach, ▪ zmiany uchwały nr VII/19/19 z dnia 28 marca 2019 roku, w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, ▪ ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu ▪ udzielenia pomocy finansowej gminie Bogoria na zakup samochodu asenizacyjnego ▪ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata: 2019-2027, ▪ zmian w budżecie na 2019 rok.
W punkcie wolne wnioski radni poruszali sprawy dotyczące: współpracy powiatu z gminami w zakresie współfinansowania remontu dróg powiatowych, a także możliwości wykonania remontów w szkołach prowadzonych przez powiat staszowski. Przed zamknięciem posiedzenia przewodniczący Rady Grzegorz Rajca i starosta Józef Żółciak złożyli wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia noworoczne.
Dochody budżetu powiatu na 2020 rok zaplanowano w wysokości 80 mln 727 tys. 381 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 72 mln 729 tys. 544 zł, a dochody majątkowe w wysokości 7 mln 997 tys. 837 zł. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 80 mln 620 tys. 980 zł, z tego: wydatki bieżące – 68 mln 240 tys. 533 zł, a wydatki majątkowe – 12 mln 380 tys. 447 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegające zwrotowi, realizowane w roku budżetowym, uchwalono w wysokości 7 mln 293 tys. 427 zł, z tego: wydatki bieżące – 3 mln 811 tys. 043 zł, a wydatki majątkowe – 3 mln 482 tys. 384 zł. Nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie – 106 tys. 401 zł, w całości przeznaczono na spłatę rat kredytów. W budżecie utworzono rezerwy: ogólną w wysokości – 190 tys. zł oraz celową w wysokości – 135 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

 

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje