RSS
Back
Obrady 10. sesji Rady Powiatu w Staszowie prowadził przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca, w towarzystwie wiceprzewodniczących: Romualda Zgrzywy i Stanisława Batóga.
Jeden projekt uchwały do programu obrad, dotyczący ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, zgłosił starosta staszowski  Józef Żółciak. Z lewej: członek Zarządu Powiatu Zbigniew Wiącek i wicestarosta Leszek Guzal.
Informacji oraz odpowiedzi w sprawie wniosków i oświadczeń radnych, udzielił starosta staszowski Józef Żółciak.
O planach najpilniejszych remontów dróg powiatowych, w tym także mostu w Podborku, poinformował radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak – kierownik Działu Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie.
Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Staszowie wotum zaufania, poprzedziło wystąpienie starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, który przedstawił raport o stanie powiatu za 2018 rok. Z lewej: członkowie Zarządu Powiatu: Janusz Bąk i Zbigniew Wiącek oraz wicestarosta Leszek Guzal.
Uchwałę nr 47/2019 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2019 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2018 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami, odczytała skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska. Z prawej: mec. Agata Cholewa.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 maja 2019 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie, jak również  uchwałę nr 74/2019 VII Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 3 czerwca 2019 roku, w sprawie opinii o w/w wniosku, odczytała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Niziałek.
Pozytywne opinie w sprawie uchwały absolutoryjnej dla Zarządu Powiatu w Staszowie za 2018 rok, odczytali przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu. Opinię odczytuje Adam Kowal – przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Pozytywną opinię w sprawie uchwały absolutoryjnej dla Zarządu Powiatu w Staszowie za 2018 rok, w imieniu Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji, odczytał jej przewodniczący Zbigniew Bąk.
Pozytywną opinię w sprawie uchwały absolutoryjnej dla Zarządu Powiatu w Staszowie za 2018 rok, w imieniu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej, odczytała jej przewodnicząca Jolanta Wójtowicz. Z prawej: członkini Zarządu Powiatu Krystyna Semrau.
Pozytywną opinię w sprawie uchwały absolutoryjnej dla Zarządu Powiatu w Staszowie za 2018 rok, w imieniu Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki, odczytał jej wiceprzewodnicząca Anna Niziałek, a w imieniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, przewodnicząca Anna Kosowicz. 
W świetle zaprezentowanych opinii, uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie za 2017 rok, podjęto jednogłośnie, bez przewidzianych na tę okoliczność dyskusji. W obradach udział wzięło 16 radnych z 19 osobowego składu Rady Powiatu w Staszowie.
Za udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie za 2018 rok, oraz za prawidłową realizację zadań zapisanych w budżecie, starosta staszowski Józef Żółciak podziękował radnym, a także wszystkim współpracownikom, na czele ze skarbnik powiatu Jolantą Piotrowską, radnymi i pracownikami jednostek organizacyjnych powiatu.
Starosta Józef Żółciak, wręczył skarbnik powiatu Jolancie Piotrowskiej bukiet kwiatów.
W posiedzeniu uczestniczyli także: naczelnicy wydziałów w Starostwie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, inspektorzy i komendanci powiatowi.
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech