O Naturze 2000

Utworzono: środa, 09, październik 2019

rdosW dniu 7 października br. w Starostwie staszowskim, odbyło się szkolenie dotyczące obszarów Natura 2000, w którym udział wzięli pracownicy powiatu oraz gmin odpowiedzialni za sprawy ochrony środowiska.


    W programie szkolenia, prowadzonego przez specjalistów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, znalazły się 3 bloki informacji:
1. przedstawienie obszarów Natura 2000 w powiecie i zasad  w nich obowiązujących,
2. przepisy prawne dotyczące oceny lokalizacji przedsięwzięć w obszarach Natura 2000 i przykłady z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3. opiniowanie i uzgadnianie przedsięwzięć w ramach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
    Szkolenie otworzył starosta staszowski Józef Żółciak, a gościem honorowym spotkania była poseł na Sejm RP Maria Zuba, uczestnicząca w podobnych szkoleniach w innych powiatach województwa świętokrzyskiego, co umożliwia porównanie zarówno problemów, jak i potencjałów wynikających z zasobów przyrody na terenie ziemi świętokrzyskiej. Szkolenie zakończyło się dłuższą dyskusją, ze względu na złożoność problemów wynikających zarówno ze stosowania przepisów krajowych, jak i unijnych.
                        


                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech