X Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: wtorek, 18, czerwiec 2019

W dniu 27 czerwca 2019 roku o godzinie 9:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

X Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3.  Porządek obrad sesji.
 4.  Przyjęcie Protokołu Nr IX/19 z dnia 31 maja 2019 roku.
 5.  Wnioski i oświadczenia radnych.
 6.  Debata nad raportem o stanie Powiatu Staszowskiego za 2018 rok.
 7.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Staszowie wotum zaufania – projekt 40/19.
 8.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – projekt 38/19.
 9.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie – projekt 39/19.
 10.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2018 rok –projekt 50/19.
 11.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt 51/19
 12.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 grudnia 2018 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na ternie powiatu staszowskiego w 2019 roku – projekt 19/19 – po zmianach.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie- projekt 43/19.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie – projekt 44/19
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie - projekt 45/19.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027 – projekt 48/19.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok – projekt 49/19.
 18. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                                                             Grzegorz Rajca

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech