Na rzecz rodziny i dziecka

Utworzono: wtorek, 05, luty 2019

phoca thumb l 4W dniu 1 lutego br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie, odbyła się konferencja dla przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, Sądu, Szkół i Policji z terenu powiatu staszowskiego, którą zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie.

    W spotkaniu wzięli udział kierownicy, pracownicy socjalni i asystenci rodzin z OPS, kuratorzy sądowi, dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Połańcu oraz pracownicy PCPR w Staszowie.
    Konferencję rozpoczęła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Anna Ogórek, która powitała przybyłych gości i przedstawiła porządek posiedzenia. Wicestarosta staszowski Leszek Guzal podziękował za zaproszenie i za liczne przybycie przedstawicieli służb pracujących na rzecz rodziny i dziecka oraz podkreślił wagę współpracy wszystkich jednostek pracujących z rodziną.
    Temat konferencji dotyczył funkcjonowania rodzin zastępczych na terenie powiatu staszowskiego. Omówiono projekt zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Następnie psycholog Beata Machowska-Chuchała przedstawiła referat na temat ,,U kogo szukać pomocy”.
    Podczas konferencji przedstawiono zagadnienia związane z pieczą zastępczą i funkcjonowaniem rodzin zastępczych na terenie powiatu staszowskiego, a także ofertę działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Punktu Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie i Osobom w Kryzysie. Uczestnicy konferencji zapoznali się ze specyfiką pracy psychologa w sytuacjach kryzysowych i  traumatycznych.
    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Anna Ogórek podkreśliła  jak ważną rolę odgrywa współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, sądem i szkołą w zakresie dbania o dobro dziecka. Podczas konferencji głos zabrał Rafał Skrzypiec - sędzia Sądu Rejonowego w Staszowie, który omówił kwestię zabezpieczenia dziecka zanim trafi do rodziny zastępczej. Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Staszowie podinsp. Andrzej Łukawski omówił procedurę interwencyjnego zabezpieczenia dziecka. Poruszane problemy dotyczące pieczy zastępczej wzbudziły zainteresowanie uczestników konferencji, którzy chętnie dzielili się doświadczeniami ze swojej pracy.

                                    Tekst: Angelika Mikula
                                    Foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech