Z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Staszowie

Utworzono: piątek, 18, styczeń 2019

phoca thumb l 1Obrady odbyły się w środę, 16 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Otworzyła je i prowadziła przewodnicząca Rady, wójt gminy Łubnice Anna Grajko.
    Rozpoczęto od wystąpienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykta Kozieła, który obszernie zrelacjonował w miarę aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie, na podstawie danych z 30 listopada 2018 roku, możliwych do uzyskania. Przedstawione wskaźniki dyr. Benedykt Kozieł porównał z sytuacją w kraju i w województwie.

Stopa bezrobocia na terenie ziemi świętokrzyskiej na dzień 30.11.2018 roku wynosiła 8,1%, co dawało 13 miejsce na 16 województw w Polsce. Najniższa stopa wynosiła w województwie wielkopolskim – 3,1% a najwyższa w warmińsko-mazurskim – 10,1%. Odpowiednio, w powiecie staszowskim stopa bezrobocia wynosiła wtedy 7%, co plasowało ziemię staszowską na 6 miejscu wśród 13 powiatów ziemskich województwa świętokrzyskiego. W powiecie staszowskim, na koniec 2018 roku, zarejestrowanych było 2 265 osób bezrobotnych i była to liczba niższa niż przed rokiem o 74 osoby. Najwyższą stopę bezrobocia na dzień 30.11.2018 roku miał powiat skarżyski – 15,5% a najniższą powiat buski – 3,7%.
    W dalszym ciągu swojego wystąpienia dyr. Benedykt Kozieł przedstawił sprawozdanie z działalności PUP w roku ubiegłym, a także perspektywy łagodzenia problemu bezrobocia na ziemi staszowskiej w 2019 roku.     W roku ubiegłym, Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, na aktywizację zawodową osób bezrobotnych wydatkował kwotę 10 mln 376 tys. 353 zł. Zgodnie z występującymi na lokalnym rynku pracy potrzebami najwięcej posiadanych środków przeznaczono na organizację staży – 3 mln 027 tys.  048 zł, refundację wynagrodzeń osób do 30 roku życia – 2 mln 331 tys. 344 zł, prace interwencyjne – 1 mln 561 tys. 338 zł, wspieranie podejmowanej działalności gospodarczej – 1 mln 467 tys. 120 zł, refundację kosztów tworzonych stanowisk pracy – 1 mln 155 tys. 725 zł. Finansowano także bony na zasiedlenie – 430 tys. 600 zł, szkolenia – 231 tys. 732 zł oraz bony zatrudnieniowe – 101 tys. 358 zł, współfinansowano wynagrodzenia  osób powyżej 50 roku życia i prace społecznie użyteczne. Ogółem w ww. formach uczestniczyło 1 641 osób bezrobotnych. Najwięcej osób bezrobotnych skierowano na staż - 369 i do prac interwencyjnych - 259 a 60 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, za kwotę 186 tys. 756 zł finansowano szkolenia 221 pracowników i pracodawców.
    Limit środków Funduszu Pracy, ustalony dla powiatu staszowskiego na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2019 roku, aktualnie wynosi 4 mln 745 tys. 400 zł. Zgodnie z propozycją Powiatowego Urzędu Pracy i pozytywną opinią Powiatowej Rady Rynku Pracy, środki te zamierza się przeznaczyć głównie na staże – 2 mln 395 tys. 236 zł, prace interwencyjne – 1 mln 286 tys. 243 zł, wspieranie podejmowanej działalności gospodarczej – 425 tys. zł, refundację kosztów tworzonych stanowisk pracy - 225 tys. zł i szkolenia – 168 tys. 673 zł. Zwiększenie finansowych możliwości  aktywizowania zawodowego bezrobotnych i wspierania ich zatrudnienia przez samorząd powiatowy będzie możliwe po uruchomieniu przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rezerw Funduszu Pracy.
    Kolejne punkty obrad dotyczyły: zaopiniowania kierunków wydatkowania środków Funduszu Pracy w 2019 r., zasad organizowania i finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, planu wydatków w zakresie innych zadań fakultatywnych ze środków Funduszu Pracy w 2019 r. oraz planu szkoleń zawodowych, a także kalendarza obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy w Staszowie, przyjęto jednogłośnie.                         

 
Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech