3. Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: czwartek, 29, listopad 2018

phoca thumb l 4Pierwsze, podjęte podczas posiedzenia uchwały, dotyczyły powołania Komisji Stałych Rady Powiatu, ustalenia obszaru ich działania, a także wybór przewodniczących. W obecnej kadencji pracować będzie 6 komisji, jedna więcej niż to było dotychczas.

Zapis transmisji III Sesji Rady Powiatu cz.1
Zapis transmisji III Sesji Rady Powiatu cz.2

1. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Staszowie przewodnicząca Anna Niziałek, wiceprzewodnicząca – Krystyna Semrau, sekretarz – Anna Kosowicz.
2. Nowo powołana Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – przewodnicząca Anna Kosowicz.
3. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego -  przewodniczący Adam Kowal.
4. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu – przewodniczący Zbigniew Bąk.
5. Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki – przewodniczący Mariusz Zyngier.
6. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej – przewodnicząca Krystyna Semrau.  

    Kolejne przyjęte uchwały dotyczyły: ustalenia wynagrodzenia starosty staszowskiego oraz wysokości diet przysługujących radnym powiatu staszowskiego, a także uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. Trzy kolejne uchwały, podjęto w celu dokonania zmian we wcześniej przyjętych uchwałach, w sprawie udzielenia pomocy finansowej na usuwanie azbestu 3 gminom: Szydłów, Łubnice i Oleśnica. Uprzednio przekazano środki w łącznej kwocie 9 tys. 894 zł, która została pomniejszona o 1 tys. 256 zł, z powodu niewykorzystania tej sumy przez samorządy gminne. Ostatni przegłosowany projekt uchwały zawierał zmiany w budżecie powiatu na 2018 rok, które omówiła skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska. W punkcie ,,zapytania radnych” poruszono sprawę usprawnienia rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji oraz przygotowania Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie do akcji zimowego utrzymania dróg. Przed zamknięciem obrad przewodniczący Rady Grzegorz Rajca, poprosił radnych o przekazywanie interpelacji i zapytań na ręce starosty staszowskiego w formie pisemnej, które następnie będą kierowane do odpowiednich Wydziałów Starostwa.    

Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png