III Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: poniedziałek, 26, listopad 2018

W dniu 29 listopada 2018 roku o godzinie 8:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

III Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Porządek obrad sesji.
4.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
a)    powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie oraz dokonania wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej – projekt 104/18;
b)    powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - projekt 105/18;
c)    powołania stałej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Staszowie, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego – projekt 106/18;
d)    powołania stałej Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Staszowie, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego – projekt 107/18;
e)    powołania stałej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu w Staszowie, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego – projekt 108/18;
f)    powołania stałej Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Staszowie, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego – projekt 109/18;
g)    ustalenia wynagrodzenia Starosty Staszowskiego – projekt 110/18
h)    ustalenia wysokości diet przysługujących radnym powiatu staszowskiego – projekt 111/18;
i)     uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” – projekt 82/18;
j)    zmiany Uchwały Nr LVI/33/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 83/18;
k)    zmiany Uchwały Nr LXII/76/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice – projekt 84/18;
l)    zmiany Uchwały Nr LVII/52/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica – projekt 85/18.
m)    zmian w budżecie na 2018 rok – projekt 103/18.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady

                                                                                                                                             Grzegorz Rajca

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech