Spotkanie podsumowująco – integracyjne dla rodzin zastępczych

Utworzono: środa, 21, listopad 2018

phoca thumb l 1

W dniu 16 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie podsumowująco – integracyjne dla rodzin zastępczych z terenu powiatu staszowskiego. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny pn. „Dobry start – lepsza przyszłość”.  W spotkaniu wzięło udział łącznie 100 osób w tym: 37 rodziców zastępczych, 25 wychowanków rodzin zastępczych i 38 osób z otoczenia.

Pani Anna Ogórek, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie powitała przybyłych na spotkanie zaproszonych gości: Pana Tomasza Fąfarę, wicestarostę Powiatu Staszowskiego, Panią Jolantę Piotrowską skarbnika Powiatu Staszowskiego, rodziców zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych i osoby z otoczenia. Następnie poinformowała zebranych, że projekt „Dobry start – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany był miedzy innymi do rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, jak również do kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej i osób niepełnosprawnych.
     Pan Tomasz Fąfara, wicestarosta Powiatu Staszowskiego zabierając głos podziękował za tak liczne przybycie na dzisiejsze spotkanie rodzicom zastępczym i wychowankom rodzin zastępczych. Podziękował również za uczestnictwo w oferowanych im formach wsparcia w ramach realizowanego projektu. Będąc przy głosie zwrócił się również do kadry zaangażowanej w realizacje projektu, kierując jednocześnie słowa uznania za pracę na rzecz rodzin zastępczych.
     Pani Joanna Mazur koordynator projektu przekazała zebranym, że projekt miał na celu wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wsparcie dla procesu deinstytualizacji form instytucjonalnych pieczy zastępczej. Poinformowała, że w ramach prowadzonych działań zostało zrealizowane: szkolenie dla 10 kandydatów na rodziny zastępcze, które prowadzone było przez dwóch trenerów uprawnionych do prowadzenia szkoleń w ramach programu „PRIDE”. W ramach wsparcia skierowanego do rodzin zastępczych zrealizowane zostały: 3 warsztaty wyjazdowe wspierania umiejętności i kompetencji opiekuńczo – wychowawczych, jak radzić sobie z emocjami, rodzice zastępczy poznawali konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych. Spotkania prowadzili psycholog i pedagog, które odbyły się w Zakopanem i Krynicy Górskiej. W trakcie pobytu w Zakopanem i Krynicy Górskiej uczestnicy projektu rodzice zastępczy i wychowankowie rodzin zastępczych korzystali z zalet klimatoterapii, walorów turystycznych, wzbogacili swoją wiedzę z zakresu turystyki regionalnej. Wspólnie spędzali czas przy grillu z kapelą góralską, wieczorkach integracyjno - tanecznych połączonych z gawędą góralską wymieniając się zdobytymi doświadczeniami. W ramach projektu realizowane było wsparcie psychologiczne grupowe i indywidualne w miejscu zamieszkania rodziców zastępczych, oraz poradnictwo prawne. Małoletni wychowankowie rodzin zastępczych objęci byli wsparciem psychologicznym, prowadzone były warsztaty psycho-edukacyjne.  Łączny koszt projektu wynosi 931.292,41 zł, w tym wkład własny powiatu 70.632,08 zł. Koszt grupy docelowej rodziców zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych wynosi  358.492,71 zł.
     Podczas spotkania rodzice zastępczy podzielili się zdobytą wiedza w trakcie realizacji projektu, jednocześnie podziękowali za możliwość skorzystania z oferowanych im form wsparcia, które umożliwiły im podniesienie kompetencji rodzicielskich.
     Wszyscy rodzice zastępczy uczestniczący biorący udział w projekcie, w celu dalszego wspomagania kompetencji rodzicielskich otrzymali podręczniki edukacyjne zalecone przez psychologa.  
     Na zakończenie Pani Anna Ogórek dyrektor PCPR zabierając głos podkreśliła, że zakończone już działania projektowe utwierdzają w przekonaniu, że obszar pomocy rodzinie jest niezwykle rozległy i wymaga współpracy wielu specjalistów. Będąc przy głosie zaprosiła wszystkich na przygotowany poczęstunek. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech