Z uroczystej sesji edukacyjnej

Utworzono: poniedziałek, 15, październik 2018

phoca thumb l 1Podobnie jak w latach poprzednich Dzień Edukacji Narodowej, władze powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Staszów, uczciły wspólną sesją Rady Powiatu i Rady Miejskiej. Posiedzenie, które prowadzili obydwaj przewodniczący Rad: Damian Sierant i Dominik Rożek, odbyło się w sobotę 13 października, w hali sportowej Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.

    Uroczystość zgromadziła liczne grono pedagogów i dyrektorów placówek oświatowych z terenu powiatu staszowskiego, a także emerytowanych nauczycieli z placówek oświatowych wszystkich szczebli. W sesji, oprócz przedstawicieli władz samorządowych powiatu oraz miasta i gminy Staszów, uczestniczyli także zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, z-ca szefa Wojskowego Sztabu Wojskowego w Kielcach ppłk Bogdan Kołkowski i szef Wydziału Rekrutacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sandomierzu mjr Zbigniew Turczyniak.
    Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego, oficjalne przemówienia wygłosili: przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Dominik Rożek, starosta staszowski Michał Skotnicki oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć. W wystąpieniach, oprócz złożonych życzeń i gratulacji, podkreślano poświęcenie oraz trud pracy pedagogicznej w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia Polaków, jak również znaczenie procesu edukacyjnego dla rozwoju ekonomicznego i kulturalnego kraju, a także dla jego bezpieczeństwa.   
    Uroczystość, jak co roku, była okazją do wręczenia odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty, w podziękowaniu za ich rzetelną codzienną pracę. Brązowym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni: Bogdan Pióro - wicedyrektor w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie, Sabina Sierant - nauczyciel w Zespole Szkół w Połańcu, Małgorzata Stachura - referent Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie i Małgorzata Wojtczak - nauczyciel w Przedszkolu nr 8 w Staszowie. Złotym medalem Za Długoletnią Służbę zostali uhonorowani: Kazimiera Krala - dyrektor w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzegomiu, Mieczysława Misiak - nauczyciel w Zespole Szkół w Osieku, Ewa Opałacz - pracownik obsługi w Przedszkolu nr 8 w Staszowie, Barbara Sztaba - nauczyciel w Przedszkolu nr 3 w Staszowie i Stanisława Domagała - główny księgowy w Zespole Placówek Oświatowych w Staszowie. Srebrny medal ,,Za Długoletnią Służbę” otrzymało 17 nauczycieli i pracowników oświaty, a medal brązowy 12 osób. Następnie 36 osób odznaczono Medalem Komisji Edukacji Narodowej, po czym 5 dyrektorom i nauczycielom wręczono Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a 7 nauczycielom Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Nagrody Starosty Staszowskiego, za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, otrzymało 29 dyrektorów i pedagogów, a Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 51 osób.
    Ostatnim punktem obrad było wręczenie Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołów Artystycznych ,,Kleks” w Staszowie, pierwszego, ustanowionego w roku bieżącym, tytułu ,,Ambasador Powiatu Staszowskiego”. Tytuł w dziedzinie kultury, Rada Powiatu w Staszowie przyznała zespołom artystycznym ,,Kleks” za sukcesy na scenach krajowych i zagranicznych, ostatnio we wrześniu, na festiwalu we Włoszech, a także za wieloletnią promocję kultury ziemi staszowskiej na scenach krajowych i zagranicznych. Zespoły Artystyczne ,,Kleks” odwzajemniły się za przyznany tytuł koncertem, w przerwie którego zagrał zespół muzyczny ,,Stawiński Band”.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

   

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png