Z 62. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: poniedziałek, 01, październik 2018

phoca thumb l 6Posiedzenie odbyło się w piątek 28 września br. Do zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta porządku obrad, wicestarosta Tomasz Fąfara, w imieniu Zarządu Powiatu, zgłosił dodatkowo 4 projekty uchwał. Rozszerzony porządek sesji został przyjęty jednogłośnie.

    Jedną z zaproszonych na obrady osób był szef Wydziału Rekrutacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sandomierzu mjr dypl. inż. Zbigniew Turczyniak, który poinformował o przebiegu tworzenia 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej i poprosił radnych o szeroką promocję tego działania, zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet, zainteresowanych tego rodzaju służbą.
    Po realizacji punktów interpelacje i zapytania radnych, jednogłośnie przyjęto 9 projektów uchwał, które dotyczyły:
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie,
 – nadania Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołów Artystycznych ,,KLEKS” w Staszowie, tytułu honorowego ,,Ambasadora Powiatu Staszowskiego”,
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata: 2018 – 2027,
– zmian w budżecie na 2018 rok,
– wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia spłat kredytu inwestycyjnego, który zostanie zaciągnięty przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
– udzielenia przez Powiat Staszowski gminom: Łubnice, Połaniec i Bogoria pomocy finansowej na łączną kwotę 11 tys. 187 zł, z przeznaczeniem  na usuwanie azbestu, ( 3 uchwały ),
- udzielenia przez Powiat Staszowski gminie Bogoria pomocy finansowej w kwocie 100 tys. zł na realizację zadania: ,,Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami”.

    Przed zamknięciem obrad przewodniczący Rady Damian Sierant dokonał analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok, oraz oświadczeń złożonych na koniec obecnej kadencji, przez: członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech