Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie

Utworzono: środa, 20, czerwiec 2018

phoca thumb l 8Podczas 57. sesji Rady Powiatu w Staszowie, jaka odbyła się w dniu 20 czerwca  br., radni przyjęli 9 projektów uchwał, w tym najważniejszy, w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2017 rok.


Głosowanie projektu uchwały absolutoryjnej, poprzedziło przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Uchwałę nr 47/2018 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2018 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2017 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami, odczytała główna księgowa w Starostwie Powiatowym w Staszowie Marta Pyrek. Następnie Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie, jak również  uchwałę nr 84/2018 VII Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 28 maja 2018 roku, w sprawie opinii o w/w wniosku, odczytał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Karwasiński.
W świetle zaprezentowanych opinii, uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie za 2017 rok, podjęto bez przewidzianych na tę okoliczność dyskusji. Starosta staszowski Michał Skotnicki, podziękował wszystkim radnym oraz współpracownikom za współpracę podczas realizacji zadań, zapisanych w budżecie powiatu w poprzednim roku. Na ręce głównej księgowej Marty Pyrek przekazał podziękowania dla skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej i pracowników Wydziału Finansowego. Następnie, za współpracę z Radą i Zarządem Powiatu w Staszowie w 2017 roku, podziękował burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski.
Poza 2 uchwałami dotyczącymi absolutorium, radni przyjęli również kolejne 6 projektów uchwał, które dotyczyły: ■ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2017 rok, ■ oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ■ udzielenia pomocy finansowej gminie Osiek, ■ udzielenia pomocy finansowej gminie Oleśnica, ■ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2018-2027, ■ zmian w budżecie na 2018 rok. Ostatni projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie, przez Polski Związek Łowiecki, umowy o pracę radnemu Jerzemu Chudemu, został odrzucony.
     

                                                 Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png